openbare
ruimte
 
bron tot delta
verhaal van hout

julianadorpculturele planologie projecten


  In opdracht van de Provincie Noord-Holland adviseert, ontwikkelt en begeleidt Kunst en Cultuur Noord-Holland vier projecten in de verschillende fase van initiatief, uitvoering of afronding.

  Van Carola Pezarro lag al een ontwerp ter beoordeling door de Provincie Noord-Holland klaar en vroeg vooral het afrondend traject van de tijdsplanning van de bouw aandacht. Bij een initiatief in Den Helder stond uiteindelijk de noodzaak van uitvoering ter discussie. Ondanks een ambitieuze start bleek het project onvoldoende ondersteuning te kunnen genereren en werd het na herhaalde pogingen om er nieuw leven in te blazen door de subsidiënt beëindigd. Kunst en Cultuur Noord-Holland werkt in de nieuwe wijk Blaricummermeent aan de realisatie van een Landmark en er loopt een samenwerkingsproject tussen Paul de Kort met een stedenbouwkundig bureau. Dit laatste project zal Kunst en Cultuur Noord-Holland tot aan het definitieve ontwerp begeleiden.
  vergroot afbeeldingPaul de Kort
  Bron tot Delta
  Van Bron tot Delta is een plan voor de vormgeving en beleving van een tweede loop van de rivier de Eem in Blaricum.
  Aan het plan ligt de vroege loop van de rivier de Eem ten grondslag. In de vroege middeleeuwen slingerde de Eem door het deltagebied bij Blaricum, richting het IJsselmeer. Kunstenaar Paul de Kort heeft in samenwerking met de landschapsarchitecten van bureau B+B een ontwerp gemaakt voor een nieuwe rivier geïnspireerd op de kenmerken van het gebied vóór de komst van de afsluitdijk. Een riviertak die ooit ten oosten van de rivier de Eem stroomde krijgt in dit plan een nieuw bestaan. Vanaf een stuw loopt het water via communicerende vaten naar een kunstmatig sprengengebied (waterbronnetjes die beekjes vormen). Daarvandaan stroomt het door een beekdal naar wetlands, vernauwt vervolgens tot een kanaal en waaiert daarna uit in een getijdengebied. Binnenkort wordt het definitief ontwerp van Paul de Kort verwacht.
  Areopagus
  In Waterland en de omgeving van Zuiderwoude ziet de agrarische economie zich genoodzaakt vrijetijdsbesteding en recreatie aan te bieden. Het landschap wordt sluipenderwijs aangekleed met educatieve borden, kijkhutten, steigers en picknickplaatsen. Tractoren maken plaats voor Hummers. Door recreatie, tweede woningen, wateropslag, milieuregels en groeiende infrastructuur transformeert het lege platteland en is er een aanslag op flora en fauna gaande. Tegelijkertijd beseft men de waarde van cultuurhistorisch erfgoed en de kwaliteit van het 'lege' platteland. Stichting Areopagus, een cultureel maatschappelijke instelling in Zuiderwoude, stelt het vollopen van het lege land aan de kaak. Kunst en Cultuur Noord-Holland heeft het initiatief opgepakt en vertaalt in een cultureel landschappelijk project.

  Het dijkpad rond de Noordmeer (een polder nabij Broek in Waterland en Zuiderwoude) wordt een route die de historie van het landschap inzichtelijk maakt. Het vervlechten van cultuurhistorie met hedendaags cultureel besef en zorg voor de samenleving zal mogelijk ook jongeren beter aanspreken.
  Het wandelpad wordt begeleid door een cultureel project: Balije of Onderkomen (werktitel). Met het betreden van het pad verlaat men de bescherming van de woning of de auto en betreedt men de open weide. In open ruimte zoekt de mens automatisch mentale ijkpunten en beschutting of ‘Balije’ (naar een oude Ridderlijke Duitse orde die de bewoners van de Noordmeer beschutting verleende na de dijkdoorbraak in 1916). De dijk biedt op vier punten een onderkomen voor mens en/of dier. Kunst en Cultuur Noord-Holland stelt samen met stichting Areopagus een lijst van mogelijke kunstenaars kandidaten samen die medio 2007 worden benaderd.
  vergroot afbeeldingCarola Pezarro
  Het verhaal van het hout
  In de Burgemeesterwijk te Zaandam worden nieuwe woningen gebouwd in opdracht van de Zaanse woningcorporatie ZVH. De wijk is kleinschalig van opzet. Dit vraagt om aandacht voor detailleringen. Carola Pezarro heeft in haar ontwerpen voor de nieuwe woningen in de wijk aanknopingspunten gezocht in de architectuur.

  De Jonge Arnoldusstraat, waar een aantal nieuwe woningen worden gerealiseerd, is genoemd naar de houtzaagmolen die daar heeft gestaan. Hout speelt een prominente rol in de geschiedenis van de Zaanstreek met zijn scheepsbouw, zaagmolens en houten huizen. Hout zorgde voor werk en welvaart. Pezarro vertaalt deze geschiedenis van het hout naar gestileerde vormen. Tussen de ramen van erkers in deze straat komt een band met een doorlopende tekening: een hedendaags hiëroglief gefreesd in hardsteen met motieven uit het ‘hout verhaal’.
  Historische Zaanse huizen hebben vaak ter beëindiging van de daklijst een dakmakelaar, een spits vertikaal decoratief element. Pezarro tekende dakmakelaars met een eigen signatuur. Voor de muren van de huizen ontwierp Pezarro kleine in metaal gegoten reliëfs, als herinnering aan de voormalige muurankers. Tenslotte heeft zij een ontwerp voor een hek in de toegangspoort naar de achtertuinen gemaakt. Het ontwerp is gebaseerd op groei, vertakkingen en bladeren.
  De opdracht voor de in de architectuur opgenomen kunstwerken is momenteel in uitvoering.
  vergroot afbeelding
  Julianadorp
  Volgens de concept-structuurvisie () wordt Julianadorp aan Zee de nieuwe identiteit en nieuwe naam van Julianadorp, een aantrekkelijke plek om te wonen en te verblijven. Werken in Julianadorp aan Zee zal voornamelijk plaatsvinden in de zorg, de dienstverlening, het toerisme en de bollenteelt.
  De kenmerken en kwaliteiten van het dorp worden versterkt. Aan het bestaande duinlandschap en open polderlandschap wordt een 'nieuw' landschap toegevoegd. Hiermee wordt de binnenduinrand verder ontwikkeld en krijgt de stedelijke groenstructuur meer samenhang. De bebouwing binnen dit nieuwe landschap vindt plaats in clusters met elk een eigen functie, zoals wonen en (natuur)recreatie.
  De ontwikkeling naar het nieuwe Julianadorp aan Zee wordt begeleidt en ondersteund door provinciaal adviesbureau Primo. Dit bureau stimuleert de inzet van kunstenaars bij de sociaal culturele ontwikkelingen. Het onderzoekstraject van Jeanne van Heeswijk is afgesloten in 2006. Voor het vervolgtraject is de kunstenaar Mirjam Bakker gekozen als kwartiermaker die de reeks van projecten met wisselende kunstenaars zal starten.
  Kunst en Cultuur Noord-Holland heeft voorgesteld de inbreng vanuit cultuur in de heldere structuur van een 'kunstestafette' te plaatsen of in enkele overzichtelijke terreinen onder te brengen. In lijn met de ontwikkelde structuurvisie worden drie werkterreinen onderscheiden: sociale culturele ontwikkeling, ruimtelijke ordening en recreatieve economie. De gemeente Den Helder ziet momenteel af van een vervolg en het indienen van een subsidieverzoek.