openbare
ruimte
 

culturele planologie linksBelvedere ondersteunt bij het opzetten van projecten en financiering, toont een actueel beeld van de gesubsidieerde voorbeeldprojecten, bezit een bibliotheek en onderwijsnetwerk.
Het Belvedere Kompas is een hulpmiddel om Belvedere projecten op te zetten.


Cultuurnetwerk is een portal voor alles wat relevant is voor beleid, theorie en praktijk van cultuureducatie, zowel in het onderwijs als in de vrije tijd. Onder het kopje 'vrije tijd' en Community Art worden uitgebreid projecten getoond.


Erfgoedhuis verbindt momenteel de volgende instellingen:
Stichtingen Nationaal Contact Monumenten, Platform Landschap & Cultuurhistorie, Stichting Open Monumentendag, Erfgoed Actueel, Stichting voor de Nederlandse Archeologie, Convent van Nederlandse Archeologen, Belangenvereniging van Academici in de Archeologie, Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, Internationaal Council on Monuments and Sites, Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond.


Informatie- en Kennis Centrum Ruimtelijke Ordening maakt de wereld van de ruimtelijke ordening (RO) toegankelijk voor professionals en geïnteresseerde burgers. Alle actoren en gebeurtenissen in het RO-veld worden overzichtelijk gerangschikt en ontsloten.


Kennis, Expertise en Innovatiecentrum is een kennisnetwerk. KEI werkt voor en met partners, die haar zowel financieel als inhoudelijk ondersteunen. Er is een uitgebreide database van publicaties, projecten en organisaties in de stedelijke vernieuwing.


KennisInfrastructuur Cultuurhistorie bezit links naar cultuurwijzer.nl, nationaalarchief.nl, het geheugenvannederland.nl en icn.nl
De site bevat gegevens van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP).


Kunst en Cultuur Noord-Holland streeft ernaar een zo breed mogelijk publiek in de Provincie Noord-Holland in contact te brengen met kunst en cultuur.

cbknh.nl
Centrum Beeldende Kunst Noord-Holland richt zich op iedereen die beroepsmatig bij de sectoren beeldende kunst en vormgeving in Noord-Holland is betrokken of hierin geïnteresseerd.


Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting volgt de actuele ontwikkelingen binnen de vakgebieden ruimtelijke ordening en bouwen en wonen. Het Nirov wil als onafhankelijk platform het meest diverse netwerk van de ruimtelijke inrichting zijn.


Noord-Hollands Landschap beschermt natuur en landschap door aankoop, beheer, herstel en ontwikkeling van natuurgebieden. Zij verstrekt adviezen, voert natuur- en landschapsbeheerwerk uit en ontwikkelt nieuwe werktechnieken.


Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ontwikkelt en financiert onderzoeksprogramma's van topkwaliteit. 'Interdisciplinariteit' is onmiskenbaar een trend in de wereld van de wetenschap en wordt hoe langer hoe meer nagestreefd.


Provinciaal Instituut voor Maatschappelijke Ontwikkeling
is in Noord-Holland actief op de volgende maatschappelijke terreinen: vrijwilligers, jeugdbeleid, wonen - welzijn – zorg, sociale activering, verbinding sociaal en ruimtelijk beleid, kleurrijk en divers, netwerken sociale sector, participatie en beleidsontwikkeling.


De Provincie Noord-Holland
kent vier pijlers in het cultuurbeleid: cultuureducatie, culturele planologie, cultuurbehoud en cultuurparticipatie.


Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
heeft een positie op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk. De kennisbronnen overspannen een periode van veel decennia, zelfs eeuwen, en er is oog voor actuele ontwikkelingen en behoeftes. Het RACM is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)


Stichting Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland
heeft primair ten doel de gemeenten in Noord-Holland te ondersteunen en te stimuleren bij het uitvoeren van hun wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg en archeologie. Daarnaast is het Steunpunt actief bij het bevorderen van de integratie van cultuurhistorie in de ruimtelijke inrichting van de provincie.

projecten culturele planologie
- Diverse projecten culturele planologie

- (Min. OC&W)

- (Min. OC&W)

-

-

-

-

- Kunst als inspiratiebron voor toekomst

-

-