servicebureau
 
belangrijke links

cultuur- netwerk

Lees hier meer over de bijeenkomst van Cultuurnetwerk Noord-Holland over dit onderwerp.
lees meer
zonder kunstenaars geen kunst

Het platform Zonder Kunstenaars Geen Kunst heeft op 20 maart circa 2000 handtekeningen aangeboden aan minster Plasterk. U kunt hierover meer informatie vinden op

verandering subsisidiestromen


  Provincie Noord-Holland schrijft Cultuurnota 2009-2012
  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 9 september 2008 de Cultuurnota 2009-2012 vastgesteld. Met het nieuwe cultuurbeleid wil de provincie inzetten op een sterker cultureel bewustzijn, vooral bij de jeugd.
  Het provinciale cultuurbeleid voor de periode 2009-2012 richt zich op drie thema’s: 'Levend Verleden', 'Genieten en Meedoen' en 'Mooi Noord-Holland'.

  Op 1 oktober wordt de Cultuurnota behandeld door de Commissie Sociale Infrastructuur. Provinciale Staten zullen naar verwachting de Cultuurnota vaststellen op 17 november 2008.

  de Cultuurnota 2009-2012

  23 juni 2008
  Provinciale Staten draagt provincie op beeldende kunstbeleid te continueren

  Vandaag heeft Provinciale Staten de motie, ingediend door CDA en Groenlinks, aangenomen.
  Hiermee draagt Provinciale Staten van Noord-Holland het College op:
  • Het beleid ter ondersteuning van de infrastructuur en Beeldende Kunst en Vormgeving in Noord-Holland te continueren in de regio's die vallen buiten de vier grote steden die vanaf 2009 rechtstreeks ondersteund worden door her Rijk;
  • Het Centrum voor Beeldende Kunst als kenniscentrum en netwerkorganisatie ook na 2008 te ondersteunen, waardoor kunstenaars, bedrijfsleven, gemeenten en onderwijs elkaar kunnen blijven vinden
  • Voor bovengenoemde twee doeleinden jaarlijks € 550.000,- te oormerken binnen het beschikbare cultuurbudget 2009-2012 en de Staten te inforeren over de uitvoering van dit beleid
  • .
  13 juni 2008
  Op 9 juni vergaderde de Commissie Sociale Infrastructuur van de provincie over de laatste onderdelen van de Kadernota Cultuur op de kaart. Ook de beeldende kunst kwam opnieuw aan de orde. Een groot aantal fracties sprak zich uit vóór het behoud van de spreiding van beeldende kunst in de provincie. Dit betekent dat men de beeldende kunst, buiten de vier grote steden die in Noord-Holland vanaf 2009 direct geld ontvangen van het rijk, wil blijven ondersteunen. Op dit moment bereidt het CDA een motie voor waarin het College opgedragen wordt deze wens om te zetten in beleid. De motie zal op een volgende Statenvergadering ter stemming gebracht worden.
  Kadernota Provincie Noord-Holland
  Op 9 juni vergadert de commissie Sociale Infrastructuur opnieuw over de kadernota Cultuur op de Kaart. De provincie legt in deze nota de kaders vast waarbinnen zij de cultuurnota gaan opstellen. Nu het Rijk de beslissing heeft genomen dat de gelden uit de Geldstroom Beeldende Kunst niet langer via de provincies, maar via een aantal grote gemeenten verdeeld gaat worden, betekent dat voor de provincie een forse inkrimping van het budget. Hoe gaat de provincie daarmee om? Wat hebben acties van kunstenaars en beeldende kunstinstellingen opgeleverd?

  In een eerdere versie van de kadernota adviseerde de provincie om te stoppen met autonoom beeldende kunstbeleid. Hier is door de beeldende kunstsector uit Noord-Holland fel op gereageerd. De acties vanuit de provincie, zoals Regio’s weggegumd???, hebben al geleid tot een aanpassing van de kadernota. Ook zijn Statenleden op bezoek gegaan bij verschillende instellingen om met eigen ogen te zien wat de provincie kwijt zou raken, als de provincie stopt met beeldende kunstbeleid.
  Nadat de kaders zijn vastgesteld, begint de provincie Noord-Holland aan de cultuurnota 2009- 2012. Op de website cbknh.nl worden actuele ontwikkelingen en nieuwe nota’s bijgehouden.
  Gedeputeerde Baggerman
  Sacha Baggerman, gedeputeerde Cultuur van de provincie Noord-Holland geeft in het Noord-Hollands Dagblad van 25 maart 2008 aan een oplossing te willen zoeken voor de beeldende kunst:

  Baggerman: Oplossing zoeken voor geld beeldende kunst
  ALKMAAR - Gedeputeerde van cultuur Sacha Baggerman zoekt naar mogelijkheden om Noord-Hollandse instellingen van beeldende kunst en vormgeving die verstoken dreigen te raken van financiele steun, tegemoet te komen.
  Baggerman: "Het Rijk heeft eenzijdig besloten de loop van de geldstroom beeldende kunst en vormgeving te wijzigen. Tot 2009 krijgt de provincie via de oude regeling 900.000 euro per jaar. Daar betalen wij allerlei kunstenaarsinitiatieven van en bij voorbeeld ook het Centrum Beeldende Kunst. Daarnaast kon de provincie 600.000 euro besteden om kunstenaars opdrachten te geven. Bij voorbeeld het Loodsproject op Texel en andere projecten die laten zien hoe kunstenaars met hun omgeving omgaan. Vanaf 2009 loopt de geldstroom anders. Het Rijk stuurt dan het geld rechtstreeks naar de vier grote steden van Noord-Holland: Haarlem, Alkmaar, Zaanstad en Haarlemmermeer. En dat gebeurt niet op basis van kwaliteit maar op basis van inwonersaantal. En zoals het er nu naar uitziet, verbindt het rijk geen criteria aan dat geld. Het is niet geoormerkt. Dat betekent dat er ook lantaarnpalen voor kunnen worden gekocht."

  Opzettelijk hard
  "De provincie heeft een concept kadernota opgesteld waarin naar voren komt dat we het huidige beleid niet kunnen voortzetten. Dat we die 900.000 euro niet meer ter beschikking hebben. Kunstenaarsinstellingen protesteren tegen die constatering. Heel begrijpelijk, want ze raken hun steun kwijt. Wij hebben dat in die concept kadernota met opzet zo hard gesteld. Die nota is geschreven aan de hand van de discussie die met 'het veld' gevoerd is. In die nota kwam het beeld naar voren dat de provincie niets meer kan doen voor beeldende kunst. Dat is wat gechargeerd gesteld, eigenlijk als een extra aangestipt discussiepunt, opdat voor iedereen de gevolgen van de beleidswijziging van het rijk duidelijk zou zijn. Maar ik benadruk dat die nota nog besproken moet worden in de Commissie en in Provinciale Staten. "
  "In de definitieve nota komt het beleid van de provincie voor de komende vier jaar te staan. Nogmaals: we zijn ons bewust dat de keuzes die het rijk maakt grote impact heeft op de regionale kunstinstellingen. Wij zullen strategische keuzes moeten maken. In eerste aanleg zal ik samenwerking zoeken met de vier grote gemeenten die het geld krijgen. 'Zijn jullie bereid om bij te dragen voor kunstenaarsinitiatieven?' Want wij hebben in de loop der jaren toch een infrastructuur neergezet, waar ook die steden gebruik van kunnen maken. Het zou jammer zijn als zij nu een eigen infrastructuur zouden opzetten. En dat de provincie in dat geval de 'witte vlekken' moet gaan invullen.
  Daarnaast besteden wij eigen geld aan culturele planologie. Dat moet ook te vinden zijn bij andere portefeuilles, bij voorbeeld Ruimtelijke Ordening of Economie. Daarbinnen kunnen we de aloude 1% regeling toepassen, die kunstenaars opdrachten kan verschaffen. Maar doe dat wel in een vroeg stadium. Voor het gebouw er staat of de weg is aangelegd. Ik vind het mozaïekwerk in de tunnel van de A5, waar de vliegtuigen van Schiphol overheen taxiën, een mooi voorbeeld".
  Noord-Hollands Dagblad, 25 maart, 2008
  Cultuur op de kaart vastgesteld door Gedeputeerde Staten
  De kadernota Cultuur op de kaart is begin maart vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Hierin staat een nieuwe formulering over de plannen omtrent Beeldende Kunst.
  Het is nu aan Provinciale Staten om de kaders vast te stellen. Naar verwachting zullen zij dit op 22 april plenair beslissen. Op 31 maart a.s. behandelt de Commissie Sociale Infrastructuur de nota.
  Gevoerde actie
  Het CBK Noord-Holland steunt de actie van Ingrid van Laere, initiatiefneemster REGIO’S WEGGEGUMD???

  Lees hier de oproep tot actie
  Lees hier het pleidooi
  Lees hier de petitie

  Lees hier wie de petitie reeds heeft ondertekend

  Overige acties in de provincie
  De petitie Regio's Weggegumd? van Ingrid van Laere is niet de enige reactie op het voorgenomen beleid van de provincie Noord-Holland.

  Sebastiaan Hol hield de raadscommissie in Hoorn op 18 maart zijn schrikbeeld voor van Hoorn in 2012. Lees hier zijn toekomstvisie.

  Hotel Mariakapel en De Boterhal hebben in een brief naar het college van Hoorn hun zorgen kenbaar gemaakt over het voorgenomen beleid van de provincie. Er is door beide instellingen ook een brief naar het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland gestuurd.

  Kunstinstellingen uit de provincie hebben gezamenlijk een brief naar de commissieleden Sociale Infrastructuur gestuurd.

  Reactie in de media
  Noord-Hollands Dagblad:
  (18 maart)
  Provincie fnuikt kunst (17 maart)
  Schoon Blazoen (14 maart)

  Jutter, IJmuiden:
  RC de Ruimte, Cultuurbeleid voor komende vier jaar (13 maart)
  Wijzigingen financieringsstructuur en verantwoordelijkheden
  Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse publicaties met betrekking tot de veranderingen in de financieringsstructuur en de verantwoordelijkheden van het Rijk, de Fondsen en de Provincie Noord-Holland op het gebied van Beeldende Kunst en Vormgeving.
  Lees hier de reader van de Bijeenkomst Cultuurnetwerk Noord-Holland van 12 februari 2008, die een samenvatting geeft van de aanstaande wijzigingen.
  Nieuwe Cultuurnota van de provincie Noord-Holland
  De eerste stappen naar een nieuwe cultuurnota 2009-2012 is gezet. Op 2 oktober 2007 hebben Gedeputeerde Staten de discussienota ‘Cultuur op de kaart’ vastgesteld. De provincie wil cultuur op de kaart zetten.

  Op 5 november 2007 heeft de Commissie SI de Discussienotitie “Cultuur op de kaart” besproken. De opmerkingen en suggesties van de Commissie en de resultaten van het interactieve traject met gemeenten, instellingen en organisaties zijn verwerkt in de . Met deze nota wordt er gevraagd kaders te stellen voor de uiteindelijke Cultuurnota 2009-2012. De definitieve Cultuurnota wordt rond de zomer van 2008 vastgesteld. In de Kadernota formuleert provincie Noord-Holland dilemma’s, strategische keuzes en adviezen, die verstrekkende gevolgen hebben voor Beeldende Kunst en Vormgeving in de provincie Noord-Holland. Er wordt geadviseerd te stoppen met zelfstandig provinciaal beleid op het gebied van beeldende kunst en vormgeving.

  Deze nota zal op 8 maart 2008 besproken worden in Gedeputeerde Staten.
  Landelijk cultuurbeleid
  De rijksoverheid maakt gebruik van een drietal kanalen om overheidsgeld bij cultuur terecht te laten komen:

  - via directe structurele of incidentele subsidiering
  - via publieke cultuurfondsen
  - via programma’s, al dan niet van cofinanciering met provincies en gemeenten

  Voor de nieuwe beleidsperiode 2009-2012 zullen deze wegen veranderen. De criteria voor directe subsidiering door het rijk worden herzien, een aantal fondsen krijgt een andere inhoud en een aantal programma’s wordt opgeheven en/of de doelen worden overgeheveld naar andere fondsen. Hiermee verandert ook de financiering van cultuur via provincie en gemeente.

  Download hier
  Downlaod hier de brief van minister Plasterk december 2007
  Fonds BKVB
  Naar aanleiding van de uitgangspuntennotitie Kunst van Leven zullen de fondsen het onderwerp van internationale visitatiecommissies zijn. Deze commissies moeten het functioneren van de fondsen beoordelen, hun beleid en beleidsintenties kritisch evalueren en hun positie in een internationaal perspectief plaatsen. Hun bevindingen zullen vervolgens deel uitmaken van de vierjaarlijkse beoordeling van de Raad voor Cultuur.

  Daarbij heeft Plasterk laten weten dat hij van de fondsen geen beleidsplannen meer verwacht maar een beredeneerd vierjaarlijkse begroting die richtinggevend voor de cultuurplanperiode zal zijn. Dit is ingegeven door de overwegingen dat de bevindingen van de visitatiecommissie gecombineerd met het raadsadvies een voldoende basis voor beleidsmatige keuzes bieden en dat de praktijk bovendien aangeeft dat de fondsen hun beleid tijdens een cultuurplanperiode regelmatig aanpassen.

  Het Fonds BKVB heeft verschillende malen aangekondigd zijn driesporenbeleid te zullen continueren. Dat betekent voor de volgende cultuurplanperiode:
  1. de versterking van verschillende subsidies aan kunstenaars, vormgevers, architecten en bemiddelaars;
  2. de intensivering van zijn buitenlandbeleid (ateliers, studiereizen);
  3. het faciliteren van projecten (middels intendanten, samenwerking met derden, etc.).
  De criteria bij basissubsidies zullen steviger worden geformuleerd. Ook wil het Fonds nadrukkelijker uitwerking geven aan zijn opdracht de productie van nieuw werk mogelijk te maken.